گروه خانواده جمعیت طلوع رهایی رستا

کاهش اسیب های اجتماعی

گروه خانواده جمعیت طلوع رهایی رستا

کاهش اسیب های اجتماعی

قوانین جمعیت طلوع رهایی

۱ : جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری می باشد که با توکل ، ایمان و اعتقادی راسخ به خالق یگانه حرکت خود را شروع و ادامه می دهد .

۲ : هدف اصلی جمعیت طلوع رهایی تحقیق و پژوهش برای شناخت واقعی انسان ، شناخت انواع مواد مخدر ، محرک ، روانگردان و ارائه طریق به عزیزان مصرف کننده خواهان رهایی و خانواده آنان برای رهایی ازبند اعتیاد می باشد.

۳ : شرایط عضو پذیری در جمعیت طلوع رهایی ، پذیرفتن اصول و قوانین این گروه خودیاری و تمایل برای رسیدن به رهایی از دام اعتیاد می باشد.

۴ : محوریت اصلی فعالیت جمعیت طلوع رهایی بر اساس آموزش ، پیشگیری و درمان اعتیاد بر مدار عشق و خدمت به همنوع   می باشد.

۵ : در جمعیت طلوع رهایی ، مصرف کنندگان خواهان رهایی که مسیر درمان را طی می نمایند ، دانشپذیر اطلاق می شود .

۶ : واژه دانشیار به کسی اطلاق می گردد که خود سابقه اعتیاد نداشته و به خاطر اعتیاد دانشپذیر خود بیمار شده و در سدد یاری رساندن به خود می باشد.

۷ : بالاترین مرجع تصمیم گیری در جمعیت طلوع رهایی گروهی متشکل از ۱۳ نفردانشپذیر و دانشیار می باشد که تا زمان تشکیل این گروه کلیه مسئولیت ها بعهده دبیر کل جمعیت می باشد .

۸ : هر گروه متشکل شده از درون این گروه خودیاری تابع بند ۷ قوانین جمعیت طلوع رهایی می باشند .

۹ : کلیه سازمان ها و گروه های مشابه محترم بوده و در صورت تمایل ،همفکری و همکاری متقابل صورت خواهد پذیرفت .

۱۰ : جمعیت طلوع رهایی به هیچ سازمان و یا نهادی وابسته نبوده و منابع مالی این گروه از بین اعضا و حامیان تامین می شود .

۱۱ : رشد و پویایی جمعیت طلوع رهایی پیرو رعایت اصول ، قوانین و احترام به پیشکسوتان می باشد .

۱۲ : جمعیت طلوع رهایی به غیر از اهداف تعیین شده خود در هیچ مسئله ای نظر ندارد.

۱۳ : گردانندگان جمعیت طلوع رهایی از بین دانشپذیران و دانشیاران انتخاب می شوند .


تمامی حقوق این وبلاگ متعلق به جمعیت طلوع رهایی می باشد.