گروه خانواده جمعیت طلوع رهایی رستا

کاهش اسیب های اجتماعی

گروه خانواده جمعیت طلوع رهایی رستا

کاهش اسیب های اجتماعی

زندگینامه سرکار خانم رشیدی

جمعیت طلوع رهایی | سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸ ب.ظ

زندگی نامه سرکارخانم رشیدی ....

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

🌾به نام خداوندبخشاینده وبخشایشگر🌾

الهی به خواب دوستانم آرامش به بیداریشان آسایش به بزرگیشان عافیت به ایمانشان ثبات به مهرشان فزونی به عمرشان عزت به رزقشان برکت عطافرما.

چطورمیشودسرنوشت ۵۲ساله رانوشت باچه زبان وقلمی ازکجابایدشروع کردبادنیایی ازاتفاقات خوشی هاخنده هاوگریه هاغم هاوشادی هابیقراری هابالاوپایین هاسختی های روزگارکه باخون دل گذشت ولی درکنارهمه ی اینهااگرعشق وایمان باشدمی توان تمام اینهارابه شادی تبدیل کرد .

من دریک خانواده ی مذهبی ومؤمن باپدری مهربان بایک دنیاعشق وعلاقه به خانواده ومخصوصامادرم وپنج برادرویک خواهربزرگترشدم اولین ملاک خانواده ماحرمت به همدیگراحترام به بزرگترهاوحتی بچه هابود.وماتابه این سن رسیدیم نه دعواوتنش وجروبحث بین پدرومادرویابچه هاهم نداشتیم تازمان جنگ که جدایی پنج برادرهمزمان باهم درجبهه های جنگ درنبردبودند.پدرم هم درسن ۵۲سالگی ازدنیارفت تااینکه درکربلای پنج بافاصله ی یک سال ۲برادرم شهید شدندویک برادرم جانباز این ارمغان جنگ برای مابود .من در۱۴سالگی شاید وقتی خیلی بچه بودم به خاطرمریضی پدرم که دکترهاجوابش کرده بودندباکسی که اصلا ندیده بودم ازدواج کردم ودرعرض پنج سال صاحب سه فرزندیک دخترودوپسرشدم دراین زمان همسرمهربان ومسئولیت پذیرم بایک دنیاعشق وعلاقه به همراه مادرش دربزرگ کردن بچه هابه من کمک زیادی کردند.ازآن جاکه ماحکمت خدارانمی دانیم وقتی احسان عزیزم به دنیاآمدچون بابرادرش شیره به شیره بودوقتی به دنیاآمدوزنش ۲کیلوو۹۰۰گرم بودخیلی اذیت شدم ولی شکرخدابزرگ شدند.مادرهمدان زندگی میکردیم ولی درسال ۷۹همسرم به تهران آمدبعدازسه سال خودم هم آمدم وخانواده کنارهم بودیم احسان هم درارتش درتهران مشغول به کارشد ناگفته نماندهمسرم از بدوازدواج اعتیادداشت ولی چون مصرفش تریاک بودوبه صورت خوراکی مصرف میکردتاسالهاکه بچه هابزرگترشدنداصلا معلوم نبود ولی آخریها به خاطررفتارهای اعتیادگونه خیلی زندگیمان به هم ریخته شد خودش دچاربیماری صرع شوده وبیکارشدماکه ازاول زندگی ازنظرمالی ازهمه فامیل بالاتربودیم دیگربه رکودخورده وخیلی کم آوردیم مشکلات پشت سرهم شروع شدوآرام آرام آرامش ازخانه رخت کندویواش یواش درگیریها وتنشهابه وجودآمد .دراین دوره اززندگیم پی بردم که احسان هم دچاراعتیادشده طولی نکشیدپدرش ازدنیارفت درست سه ماه بعدازعروسی میثم پسراولم درسال ۱۳۸۶براثرسکته ی قلبی . من ماندم یک دنیا غم غصه وبی پولی هزاران مشکل بزرگ اعتیادی که باردوم به زندگی من راه پیداکرده بوداین دفعه باچهره ای بسیارزشت وغول آساکه شاید درکوتاهترین زمانی که مابه این مسئله پی بردیم درعرض یک سال تمام زندگی من رابه تباهی کشید .احسان که درسن ۱۴سالگی واردارتش شده بود برای یک جوان ۱۷  ۱۸ساله بسیاررعنادارای ماشین سرمایه وحقوق که دربین تمام فامیل وآشناازهمه نظربرازنده بودیک مرتبه باچنین شکستی روبه روشدتمام هستی اش وداروندارش راازدست دادچون مصرفش بی نهایت بالاوباچندین مواد۳۰تزریق درروز .بلافاصله تمام خانواده باهم دست بکارشدیم وارد گروه درمانی شدیم .دوسال طول کشید تابه مسیرواردشودخیلی سخت بودتازه شش ماه ازرهایی گذشته بودکه متوجه شدیم آقای حبیبی دچاربیماری هپاتیت cشده تمام دنیاروی سرم خراب شدروزی صدبارمیمردم وزنده میشدم که بازهم درهای رحمت خداوندبه رویم بازشدوایشان درمان شدند.بعدازرهایی نشان خدمت گرفت وخدمت به هم نوع رادرجمعیت شروع کرد شکرخداتاالان هم موفق بودوانشاا۰۰۰ازاین به بعدباحمایت دوستان واعضای جمعیت پله های ترقی راطی خواهدکردوبه آرزوی بزرگش که رشدوپویایی وگستردگی جمعیت است خواهدرسید من هم اگرعمری باقی باشدتاآخرین نفس درکنارایشان خدمتگذارکوچکی برای افرادمصرف کننده باتمام وجودم باجان وتمام دارایی درکنارش خواهم بودوباافتخاردراین سرمایه بزرگ انسانی شریک خواهم شد .درضمن من بابیست سال خدمت دراداره ی بهزیستی مشغول خدمت به معلولین عزیزکشورم هستم وباافتخارخدمت میکنم.

 • جمعیت طلوع رهایی

نظرات  (۱۸)

درودبرخانواده ی بزرگ رستا سرکارخانم رشیدی راهنمای عزیزترازجانم زندگی شما وتلاش هایی که برای مبارزه باسختی هاوبحرانهای زندگیتان انجام داده ایدهمیشه برای من الگوبوده افتخارمیکنم به چنین راهنمایی ازصمیم قلب دوستتان دارم انشاا...همیشه سلامت باشیدولبتان خندان .خانم سلطانی عزیزم خیلی ممنون وخداقوت 
پاسخ:
سلام خانم قمری عزیزم ممنون وتشکر از یاری رساندن در آماده کردن این مطالب
سلام و عرض خداقوت و تشکر خدمت همگی و خانم سلطانی عزیزم 
خانم رشیدی مهربان و صبور و بزرگوار شما همواره به عنوان اسوه صبر واستقامت و یک الگو برای همه ی ما دانشیاران بوده اید و خداوند را شاکرم ک با فرشته ای همچون شما آشنا شدم که به تجلی خیلی صفات زیبا هستید و امیدوارم خداوند به شما سلامتی عنایت فرماید و همچنین همه ی آرزوهایتان برآورده شود و امیدوارم همه ی ما از داستان زندگی شما درس گرفته روش موفقیت و تربیت فرزند شما دا در پیش بگیریم.
پاسخ:
سلام خانم موسوی عزیز سپاسگزارم
درود بر گروه خانواده طلوع رهایی رستا
سرکار خانم رشیدی عزیزم برای تمامی اعضا الگو هستید
شکر خدا سختی های زندگیتان تمام شده ان شاأالله همیشه سلامت و تندرست باشید و به تمامی آرزوهایتان برسید
باسلام خانم رشیدی عزیز خواندن زندگینامه شما درس بزرگی است برای ما که چگونه باید با مشکلات مبارزه کنیم  صبر واستقامت در این راه باعث پیروزی ما خواهد شد.
سرکارخانم سلطانی عزیز خدا قوت ممنونم به خاطر این همه تلاش موفق باشی
پاسخ:
سلام خانم ممیوند عزیز تشکر
سلام خانم رشیدی عزیزم
سالها وقتی در کوران ومشکلات زندگی میجنگیدم
همیشه خود را که؛ ازمن رنج دیده تر وصبورترکسی هم هست میپنداشتم
امروزکه زندگینامه شما بزرگوار رو بادخترم مطالعه میکردیم ؛هردوخیلی متاثرشدیم؛
دخترم نظرش اینه که انسانهای نابی  چون  سرکارخانم  دوست داشتنی ترهستند ؛چون که الگوی موفقییت  هم درجایگاه مادری وهمسری واسوه استقامت برای ماجوانان خانواده های درد کشیده اعتیاد هستن چرا که بادرایتشون وهدایت فرزندانشون بوده که امروزبرای ما شخصی چون آقای حبیبی ؛حبیب ؛رفیق وشفیق میشود پس بدنبال دستگیری ازدردمند میشه بدون هیچ چشم داشتی ؛هیچ توقعی
وباعملکرد اصولیشون هست که خدمت به خلق خدارو دربهترین عبادتها میپسنده
وازخودش به بعدازخودشون هم به یادگار وجاری میمونه
وخداوند جواب این خوبیها رو بی جواب نمیزاره
ازخدابراتون بهترینها روطلب میکنیم
ان شاءالله همیشه عزتمندو سرفراز وسلامت وسعادتمند باشید
درپایان ازخانم سلطانی هم کمال تشکر رو داریم
سلام خانم رشیدی عزیزم زندگینامه شما باید برای همه عبرت باشدوازان درس زندگی واستقامت بگیرند انشاالله همیشه سالم وتندرست باشید
خداقوت خدمت مسئول وبلاگ گروه خانواده سرکار خانم سلطانی
و عرض ادب و احترام خدمت سرکار خانم رشیدی بزرگوار این آرامش و این زندگی جدید تا ابد بر شما گوارا باد
ایشان بسیار مهربان هستند و به تمام اعضای جمعیت عشق میورزند
من ایشان را مادر جمعیت طلوع رهایی رستا میدونم
عمرتان باعزت و بی پایان
پاسخ:
سلام وسپاسگزارم
صدسال ره مسجد و میخانه بگیری
عمرت به هدر رفت؛اگردست نگیری
بشنواز پیرخرابات تو این پند
هردست که دادی به همان دست بگیری
بانوی صبر و بردباری، بهشت ارزانی دستان وقلب مهربانت.! 
سلام و خدا قوت به سرکار خانم رشیدی و جناب اقای حبیبی و امیدوارم خداوند همیشه سلامتی و تندرستی را به شما عطا فرماید که  این ارامش واقعی را به زندگی خیلی از ماها دادی و خدا قوت به خانم سلطانی عزیز من از بدو ورودم به جمعیت عاشق انجا شدم و خانم رشیدی راهنمای عزیزم را خیلی دوست دارم 
سلام خدمت سرکار خانم رشیدی عزیزم  
شما با صبر و استقامت خود توانستید یک فرشته نجات چون جناب آقای حبیبی‌ بزرگوار را پرورش داده تا ناجی  وچراغ هدایتگر دردمندان در بند اعتیاد باشند که با فکر و  درایتشان نوری شدند  و تابیدند  بر تاریکیها 
خانم رشیدی عزیزم شما یک الگوی به تمام معنا برای ما هستید

 • فریبا سلطانی
 • سلام وخداقوت خدمت دوستان عزیزم 
  خانم رشیدی یک بانوی صبور با گذشت وبسیار مهربان 
  با خوندن زندگینامه خانم رشیدی فهمیدم باید صبور باشم با حرکت تا خداوند کمکم کنه 
  واقعا درس گرفتم وخوشحالم درکنار چنین عزیزانی هستم ومیتوانم الگویی باشن برای من 
  خانم رشیدی عزیزم انشاءالله طول عمری باعزت وسلامتی خداوند به شما عطا بفرماید 
  سلام خدمت شما خانم رشیدی عزیز
  واقعاً اسوه صبر هستید امیدوارم سراسر زندگیتون آرامش موج بزنه 
  سلام به خانم رشیدی عزیز .با خوندن زندگی نامه شما درس صبر گذشت وایثار وخدمت به خلق خدا را اموختم .درس گرفتم که در سختی ها باید پایدار بود .تا راه خودش نمایان شود .راه عشق راه پر فراز نشیبی است اما بسیار لذت بخشه .دوستتون دارم بانوی صبر وتلاش 
  سلام وعرض خداقوت به سرکارخانم رشیدی عزیزم واقعاصبرشماستودنی میباشدوخداوندبنا به صبرشماعزیزآرامش رابه زندگانی شمابرگرداندامیدوارم این آرامش درزندگی شماپابرجاباشدوآرزوی پایداری برای جناب آقای حبیبی رادارم وازخداوندمیخواهم که اینچنین الگوهای فرشته صفت راطول عمری باعزت عنایت بفرماید.خانم سلطانی عزیزم بابت زحماتی که برای جمعیت طلوع رهایی میکشیدتشکرمیکنم پایدارباشید.
  سلام وعرض ادب خدمت بانوی  صبر وایمان واستقامت راهنمای اسوه جمعیت طلوع رهایی سر کارخانم رشیدی عزیزم وجود شما لبریز از آرامش است وتشعشعات این آرامش را سخاوتمندانه در طبق اخلاص گذاشته و ما رهجویان را از آن بهره مند کرده اید  در برابرکرامت شما بزرگوار سر تعظیم فرو می آوریم واز خداوند سلامتی برایتان خواستاریم
  سلام برتک تک دوستان عزیز م از همگی ممنونم
  با سلام 
  سرکار خانم رشیدی عزیز اسوه صبر و استقامت ٬ زندگی شما الگویی برای تمامی عزیزان است .باشد ما نیز همچون شما صبور ومقاوم در مراحل زندگی باشیم تا مثل شما شاهد موفقیتهای زندگی باشیم 
  با سلام 
  خدمت سرکار خانم رشیدی گرامی 
  صبوری، شکیبایی ،تلاش  ،کوشش و فدا کاری شما بانوی گرانقدر قابل تقدیر وستودنی است‌ 
  خدای خود را شاکرم که در کنار شما عزیزان و پیشکسوتان محترم هستم 
  خیلی دوستون دارم

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">